Stadgar

Stadgar för Föreningen Ekhagen

gällande från och med extrastämman den 4 mars 2015

Namn och ändamål
§1
. Föreningens namn är Föreningen Ekhagen.
§2. Föreningen är en sammanslutning av inom Ekhagen och dess omnejd bosatta personer. Föreningen har till ändamål att främja den samhälleliga utvecklingen inom samma område och att på olika sätt tillvarata de där boendes samhälleliga intressen.

Medlemskap
§3. Medlem i föreningen är envar i §2 avsedd person, för vilken erläggs fastställd årsavgift.
§4. Medlem bör efter sin förmåga sträva att främja föreningens ändamål och intressen samt aktivt deltaga i föreningens verksamhet.

Organisation
§5. Föreningens verksamhet utövas på sätt som nedan stadgas genom styrelse, arbetsutskott och föreningssammanträden.

Förvaltnings- och räkenskapsår
§6. Förvaltnings- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

Årsavgift
§7. Årsavgift fastställs på föreningens årsmöte för ett år åt gången. Årsavgiften utgår med visst belopp per medlem eller per familj. Årsavgift per familj avser medlemmar tillhörande en och samma familj med genensamt hushåll.
§8. Årsavgift erläggs före den 1 juni på sätt som styrelsen bestämmer.

Styrelse
§9. Styrelsen, som har sitt säte i Ekhagen, handhar den omedelbara ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av föreningen fattade beslut samt utgör mellan föreningssammanträdena föreningens högsta beslutande organ.

Styrelsen ska bestå av:
ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare
ytterligare en till max tre ledamöter, d.v.s. minst fem och max sju ordinarie ledamöter samt tre suppleanter
Styrelseledamöter och suppleanter väljs bland föreningens medlemmar på årsmöte. Val sker för en tid av två år. Vartannat år väljs ordförande, två till tre ledamöter och två suppleanter, vartannat år två till tre ledamöter och en suppleant.
Styrelsens ordförande är tillika föreningens ordförande och utses av årsmötet.
Styrelsen ska på konstituerande möte snarast efter årsmötet
– fördela övriga styrelseposter inom sig
– besluta om vilka styrelseledamöter – minst två – som ska teckna föreningens firma.

§10. Styrelsen är beslutsför, då minst fyra ledamöter och/eller suppleanter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom i fråga om val då avgörande sker genom lottning.

§11. Styrelsen åligger, utöver vad som eljest angivits i dessa stadgar, bl.a.

– att bereda ärenden som skall behandlas på föreningssammanträde.
– att uppgöra dagordning för föreningssammanträde.
– att låta verkställa föreningssammanträdes beslut.
– att i den mån så erfordras ange riktlinjerna för arbetsutskotts verksamhet.
– att mellan föreningssammanträdena besluta i alla ärenden av principiell betydelse eller eljest av större vikt.
– att då årsmöte ska hållas upprätta förslag till inkomst- och utgiftsstat.
– att enligt de anvisningar föreningssammanträde lämnar i samband med årsavgiftens fastställande, förvalta föreningens medel och bära ansvaret för dess ekonomi.
– att på årsmöte framlägga förvaltningsberättelse jämte balansräkning samt vinst- och förlusträkning för det närmast föregående året.

Arbetsutskott och verkställande ledamot
§12. Styrelsen utser vid behov arbetsutskott och verkställande ledamöter för beredning av vissa ärenden eller för vissa ansvarsområden.
Även medlemmar som inte sitter i styrelsen kan driva och delta i arbetsutskott utsedda av styrelsen.

§13. Styrelsen får uppdra åt verkställande ledamot att inom sitt område i styrelsens ställe

– besluta i ärenden, som fordrar omedelbara åtgärder, samt
– vid behov bereda ärenden, som skall behandlas av styrelsen.

Verkställande ledamot skall vid varje styrelsesammanträde rapportera om vad som förekommit och beslutats inom ansvarsområdet.

Protokoll
§14. Vid sammanträde med föreningen och styrelsen skall föras protokoll. Vid föreningssammanträde justeras protokollen av fungerande ordföranden och två vid sammanträdet utsedda justeringsmän. Vid styrelsesammanträde justeras protokollet av fungerande ordföranden och en vid sammanträdet utsedd justeringsman.

Revisorer
§15. Styrelsen förvaltning och räkenskaper skall granskas av en revisor. För denna skall finnas en suppleant. Revisorn och suppleanten väljs bland föreningens medlemmar på årsmöte. Val sker för en tid av två år.

§16. Revisorn skall årligen före den 1 maj avge revisionsberättelse, avseende styrelsens förvaltning och räkenskaper under det föregående året.

Valberedning
§17
. För att förberedda de val, som ankommer på årsmötet, skall finnas en valberedning, bestående av tre ledamöter, som utses av årsmötet. En av ledamöterna skall vara sammankallande.

Föreningssammanträden
§18. Årsmötet skall hållas före maj månads utgång varje år.

Annat föreningssammanträde hålls, när styrelsen finner detta erforderligt. Föreningssammanträde skall också hållas om minst 10% av föreningens röstberättigade medlemmar begär det och anger ändamålet med sammanträdet.

Kallelse till årsmöte eller annat föreningssammanträde sker genom meddelande, som minste en vecka före sammanträdet anslås på lämplig anslagstavla inom Ekhagen eller delge medlemmarna på likvärdigt sätt.

§19. Vid föreningssammanträde har varje personligen närvarande medlem, som uppnått myndig ålder och för vilken erlagts förfallen årsavgift, en röst. Omröstning sker öppet om inte annat beslutas; dock skall val företas med slutna sedlar, om någon begär det. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom i fråga om val då avgörande sker genom lottning.

§ 20

Mom 1.
Vid årsmöte skall förekomma följande ärenden:

1. val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för årsmötet.
2. styrelsens förvaltningsberättelse.
3. revisorernas berättelse
4. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
5. val av styrelseledamöter, revisorer och suppleanter såsom
ersättare för avgående sådana funktionärer.
6. fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift för
löpande räkenskapsår, samt
7. utseende av valberedning.

Därutöver får till avgörande upptas annat ärende, som angivits i kallelsen till
mötet.

Mom 2.
Vid annat föreningssammanträde får, utom i fall som avses i mom 3, till
avgörande endast upptas ärende, som angivits i kallelsen till mötet.

Mom 3.
Väcks vid sammanträde förslag i ärende, som inte upptagits i kallelsen, får
ärendet behandlas, om minst 2/3 av de närvarande beslutar det.

Tillgångar och ansvarighet
§ 21. Föreningens tillgångar får inte skiftas mellan medlemmarna. Utträder medlem ur
föreningen har han inte rätt till någon del av dess tillgångar. Upplöses
föreningen, skall dess behållna egendom användas till främjande av någon
verksamhet, som har samma eller likartat syfte som föreningens.

§ 22. För föreningens förbindelser svarar endast dess egna tillgångar.

Föreningens upplösning
§ 23. Beslut om föreningens upplösning fattas av årsmöte efter förslag från styrelsen.

Stadgar
§ 24. Beslut om stadgeändring är giltigt endast efter beslut på två föreningssammanträden med minst en månads mellanrum.

Övergångsbestämmelse
Dessa stadgar träder i kraft den 10 mars 1995 från och med vilken dag 1953
års stadgar upphör att gälla. I fråga om mandattid för styrelseledamöter och
revisorer gäller det som beslutats vid val enligt de äldre stadgarna.

– för boende i Ekhagen –